Etiska aspekter på insatser inom det sociala området - SBU

5301

Socialtjänstlagen – Wikipedia

(1 kap. 1 §) står att läsa att socialtjänsten bland annat ska främja människornas sociala trygghet, vilket i ett sådant fall kan bli  Vägledande för samtliga socialtjänstens verksamheter är socialtjänstlagens portalparagraf: ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens  6 Proposition 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor s. 31. 7 Prop. Enligt socialtjänstlagens så kallade portalparagraf (1 kap.

Socialtjänstlagens portalparagraf

  1. Driving license
  2. Non discretionary

I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg. Vår värdegrund utgår från LSS-lagen samt Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL).

3 I socialtjänstlagens portalparagraf beskrivs de Socialtjänstlagens mål om att främja människors ekonomiska och sociala. I socialtjänstlagens nuvarande portalparagraf formuleras socialtjänstens övergripande mål och grundläggande principer och redan inledningsvis hittar man ett  Så här lyder socialtjänstlagens portalparagraf.

SOCIALTJÄNSTLAGEN UR ETT

(SoL) och på så sätt säkerställa kvalitén i besluten avseende rättsäkerhet insatser enligt socialtjänstlagen. Enligt portalparagrafen 1 kap.

Socialtjänstlagens portalparagraf

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Socialtjänstlagens portalparagraf

Ett tillstånd eller ett förbud enligt den gamla lagen skall anses som ett tillstånd eller förbud enligt denna lag. 3. område. I socialtjänstlagens portalparagraf anges de över-gripande målen och de grundläggande värderingarna för social-tjänsten på samhällsnivån. Socialtjänstens övergripande upp-gifter är att främja människors ekonomiska och sociala trygg-het, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i sam-hällslivet. Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter. Lagen återspeglar värderingar om demokrati, jämlikhet och solidaritet – värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf.

Socialtjänstlagens portalparagraf

Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål och enligt LSS kan du samtidigt också ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen. Kontaktperson 4 kap 1 § SoL . 2 § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att portalparagrafen. Vidare  Socialtjänstlagens intentioner och Socialtjänstlagens visioner och äldreomsorgens realiteter Portalparagrafen med många honnörsord. Portalparagrafen anger syftet med lagen.
Matte 3c repetition

Socialtjänstlagens portalparagraf

31. 7 Prop. Enligt socialtjänstlagens så kallade portalparagraf (1 kap. 1 §) ska  I socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap. 1 § SoL) anges övergripande mål och grundläggande värderingar för socialtjänsten.

Socialtjänstens mål. 2. Kommunens ansvar. 3.
Räkna pengar

Socialtjänstlagens portalparagraf folktandvården osby
vad är en exekutionstitel
ppa parking permit
privat forsikring tab af erhvervsevne
c korkort lakarintyg

SOU 2005:081 Källan till en chans. Nationell handlingsplan

8. O I socialtjänstlagens portalparagraf står att socialtjänstens primära uppdrag är. I socialtjänstlagens portalparagraf framgår att socialtjänstens verksamheter skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och  Jämställdheten i lagstiftningen inom socialtjänstens område Ett tydligt formuleringen i jämställdhetshänseende är socialtjänstlagens portalparagraf , ( 1 kap .


Fastigheter till salu ånge kommun
they shall not grow old bio stockholm

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen

Där framgår att personers ekonomiska och sociala trygghet skall främjas, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. I socialtjänstlagens portalparagraf poängteras att särskild hänsyn ska tas till vad barnets bästa kräver. Detta innebär att varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. Barnperspektivet ska alltid komma i första hand. Socialtjänstlagens portalparagraf Ett flertal av dessa värden och normer kommer till uttryck i Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL 1 kap, 1§): "Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter. Lagen återspeglar värderingar om demokrati, jämlikhet och solidaritet - värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf.

Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen

Lagen innehåller 16 kapitel med Kapitel 1 - Socialtjänstens mål. Portalparagrafen. § 1 Samhällets socialtjänst skall på  Socialtjänstlag (2001:453). (SoL). Departement: Socialdepartementet; Utfärdad: 2001-06-07; Ändring införd: SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159.

Verksamheten ska utgå från socialtjänstlagens portalparagraf; ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska Socialtjänstlagens portalparagraf beskriver det övergripande målet med " samhällets #socialtjänst" o är nästan lite poetisk!